Personvern

Behandling av personopplysninger for advokat Harald Pedersen (Arbeidsrettsadvokatene)


Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss med en potensiell sak / forespørsel, vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.
Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er advokat Harald Pedersen.


Kontaktinformasjonen til Arbeidsrettsadvokatene er:
Besøksadresse: Kontoradresse: Tollbugata 35, 0157 Oslo
Postadresse: Arilds vei 16, 0491 Oslo
E-postadresse: harald@arbeidsrettsadvokatene.no
Telefon: 93086855
Organisasjonsnummer.: 985 537 348


For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte vårt personvernombud Harald Pedersen på e-post harald@arbeidsrettsadvokatene.no eller per telefon 93086855.


Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn
Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi innhenter og lagrer følgende personopplysninger til formålene angitt her:
1. Administrering i forbindelse med kurs: Navn, e-postadresse og telefonnummer til kursdeltaker. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra kursdeltaker, jf. GDPR art. 6 nr. 1 a).
2. Klientadministrasjon i forbindelse med rådgivning og oppdrag: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med klienten, jf. GDPR art. 6 nr. 1 b).
3. Rådgivning og sakshåndtering: Personopplysninger som gis under rådgivning og sakshåndtering. For behandling av personopplysninger om klienten skjer behandlingen på grunnlag av avtale med klienten, jf. GDPR art. 6 nr. 1 b) og art. 9 nr. 2 b). For behandlingen av ikke-sensitive personopplysninger om andre enn klienten, skjer behandlingen på grunnlag av en interesseavveining, jf. GDPR art. 6 nr. 1 f), idet det ofte vil være nødvendig for å kunne bistå klienten. I tilfeller med behandling av sensitive personopplysninger om andre enn klienten, skjer behandlingen på grunnlag av behov for å oppfylle forpliktelser og utøve rettigheter innen arbeidsrett, samt forsvare rettskrav jf. GDPR art. 9 nr. 2 b) og f). For det tilfelle at vi behandler personopplysninger knyttet til straffbare forhold, behandles disse på grunnlag av at behandlingen er nødvendig for å gjennomføre arbeidsrettslige plikter eller rettigheter, jf. GDPR art. 10, jf. personopplysningsloven av 2018 § 11, jf. § 6.
4. Fakturering og økonomikontroll: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, samt andre personopplysninger som fremgår av primær- og sekundærdokumentasjon etter bokføringsloven og hvitvaskingsloven. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med klienten, jf. GDPR art. 6 nr. 1 b). I tillegg plikter Arbeidsrettsadvokatene å behandle personopplysningene for å etterleve regler i regnskapsloven, bokføringsloven og hvitvaskingsloven, jf. GDPR art. 6 nr. 1 c).
5. Kunnskapsforvaltning (f.eks. gjenbruk av dokumenter i senere saker): Personopplysninger som gis under rådgivning og sakshåndtering. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining, jf. GDPR art. 6 nr. 1 f), idet det ofte er nødvendig for å kunne hjelpe våre klienter raskere og mer kostnadseffektivt.
6. Rekruttering til nye stillinger oss hos: Personopplysninger i søknad, CV, attester og referanser. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke og en interesseavveining jf. GDPR art. 6 nr. 1 f). Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å kunne gjennomføre rekrutteringsprosessen og vurdere søkers kvalifikasjoner.
7. Internkontroll og informasjonssikkerhet (f.eks. logger på servere, sikkerhetskopier, avdekking, oppklaring og oppfølgning av sikkerhetshendelser): behandlingen omfatter alle opplysninger du har gitt oss i forbindelse med noen av de andre formålene ovenfor. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av rettslige forpliktelser til internkontroll og informasjonssikkerhet, jf. GDPR art. 5 nr. 1 og 2, art. 24 og art. 32.

Utlevering av personopplysninger til andre

Arbeidsrettsadvokatene bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.


- Administrering i forbindelse med kurs:
- Klientadministrasjon i forbindelse med rådgivning og oppdrag.
- Rådgivning og sakshåndtering.
- Fakturering og økonomikontroll.
- Kunnskapsforvaltning
- Rekruttering til nye stillinger oss hos.
- Internkontroll og informasjonssikkerhet


All behandling av personopplysninger som vi og våre databehandlere foretar skjer innenfor EU/EØS-området.
Lagringstid
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr følgende for de enkelte formålene i punkt 1 ovenfor:
1. Administrering i forbindelse med kurs: Personopplysninger som behandles av Arbeidsrettsadvokatene i forbindelse med kurs, lagres så lenge den som har samtykket ikke trekker sitt samtykke. Hvis samtykket trekkes vil Arbeidsrettsadvokatene slette personopplysningene.
2. Klientadministrasjon i forbindelse med rådgivning og oppdrag: Personopplysninger som behandles av Arbeidsrettsadvokatene i forbindelse med klientadministrasjon, lagres hos oss i ti år regnet fra året saken er avsluttet, jf. domstolsloven § 224 jf. Advokatforskriften kapittel 12: Regler for god advokatskikk jf. Advokatforeningens anbefaling. Vi har vurdert at det er nødvendig med samme lagringstid for klientregister som for saksdokumenter, for at vi skal kunne gjenfinne opplysninger fra oppdrag, se neste punkt d.
3. Rådgivning og sakshåndtering: Personopplysninger som behandles av Arbeidsrettsadvokatene i forbindelse med rådgivning og sakshåndtering, lagres hos oss i ti år regnet fra året saken er avsluttet, jf. domstolsloven § 224 jf. Advokatforskriften kapittel 12: Regler for god advokatskikk jf. Advokatforeningens anbefaling. I enkelte tilfeller kan lengre oppbevaringstid enn ti år være påkrevet av hensyn til dokumentets karakter, som for eksempel testamenter. Slik behandling og lagring skjer på grunnlag av avtale med klienten, jf. GDPR art. 6 nr. 1 b) og art. 9 nr. 2 b), samt på grunnlag av at vi må kunne forsvare oss mot eventuelle rettskrav, jf. GDPR art 9 nr. 2 f). Videre kan vi ha plikt til å lagre opplysninger og dokumenter i fem år som følge av hvitvaskingsloven § 22.
4. Fakturering og økonomikontroll: Personopplysninger som behandles av Arbeidsrettsadvokatene i forbindelse med fakturering og økonomi, lagres hos oss i fem år fra regnskapsårets slutt, jf. bokføringsloven § 13 og hvitvaskingsloven § 22. I enkelte tilfeller kan lengre lagringstid være nødvendig for at vi skal kunne forsvare oss mot et eventuelt rettskrav, jf. GDPR art 9 nr. 2 f).
5. Kunnskapsforvaltning (f.eks. gjenbruk av dokumenter i senere saker): Personopplysninger som behandles av Arbeidsrettsadvokatene i forbindelse med kunnskapsforvaltning, lagres hos oss i ti år regnet fra året saken er avsluttet, jf. bokstav d ovenfor.
6. Rekruttering til nye stillinger oss hos: Personopplysninger som behandles av Arbeidsrettsadvokatene i forbindelse med rekruttering, lagres hos oss i ett år på grunnlag av samtykke. Dersom samtykke ikke gis eller trekkes, vil opplysningene likevel lagres hos oss i seks måneder regnet fra eventuelt avslag på stilling hos oss, jf. GDPR art. 17 nr. 1 b) jf. art 9 nr. 2 f). Dette for at vi skal kunne forsvare oss mot et eventuelt rettskrav i etterkant av rekrutteringsprosessen.
7. Internkontroll og informasjonssikkerhet: Personopplysninger som behandles av Arbeidsrettsadvokatene i forbindelse med internkontroll og informasjonssikkerhet, lagres hos oss på vår interne server like lenge som det lagres i forbindelse med formålene ovenfor.


Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.
For å ta i bruk dine rettigheter kan du kontakte oss via den kontaktinformasjonen som framgår i innledningen til disse retningslinjene for personvern. Merk emnefeltet med «personopplysninger: innsyn/retting/sletting» og spesifiser i e-posten hva du ønsker. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.
Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.
Trekke samtykke
For de personopplysninger vi behandler på grunnlag av samtykke, kan du til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for videre behandling av personopplysninger hos oss.
Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.
Endringer
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.