Fra arbeidsmiljøarbeid til oppsigelse – jus og psykologi i vanskelige personalsaker

Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund, Arbeidsmiljøspesialistene og Arbeidsrettsadvokatene arrangerer for første gang et firedagers kurs i jus og psykologi i vanskelige personalsaker sammen.

Mange personalsaker er sammensatte og komplekse. Hvis en leder tar opp mulige kritikkverdige forhold med en ansatt, kan dette resultere i at den ansatte føler seg mobbet eller trakassert, blir sykmeldt og påberoper seg vern som varsler. Noen ganger kan en ansatt levere inn klage på opplevd mobbing og trakassering – gjerne samtidig med sykmelding – hvorpå ledelsen ønsker å gripe fatt i det de mener er kritikkverdige forhold knyttet til den ansattes opptreden og arbeidsutførelse. Andre ganger viser ansatte manglende arbeidsutførelse kombinert med at andre klager på dem, samtidig med at de selv klager på andre for respektløs behandling.

Uansett innfallsvinkel, så er det utfordrende å ”holde tømmene på så mange hester samtidig”, samtidig finne ut hva som har skjedd, og hvordan og i hvilken rekkefølge saken(e) skal håndteres.

Vi vil på dette kurset gå systematisk igjennom hvordan man som leder skal sortere og deretter håndtere denne type saker, samt hvordan tillitsvalgte, vernetjeneste og bedriftshelsetjeneste best kan ivareta sine roller i disse sakene.

Kurset holdes for et begrenset antall deltagere ut i fra prinsippet ”først til mølla”.

Praktisk informasjon:

Tid:                 29.august - 1.september 2015

Sted:              Hieronymus Heyerdahlsgt. 1, 5 etg. (inng. fra Otto Sverdrupsgate), 0110 Oslo

Kursavgift:     17.900,- (inklusive kursmateriell, enkel bevertning og lunsj)

Påmelding:      Wenche-Line Bakke               wlb@sbdl.no              tlf: 22017050

Grovdisposisjon:

Mandag 2. februar og tirsdag 3. februar vil professor Ståle Einarsen og advokat Harald Pedersen gå igjennom:

 • Oversikt over sentrale koblinger (arbeidsmiljø – kontraktsvern mv)

 • Hva konflikter er – årsaker og utviklingsforløp

 • Mobbing og trakassering

 • Arbeidsmiljølovens grenser for mellommenneskelig adferd

 • Arbeidsmiljørettslige roller

 • Kritisk gjennomgang av ulike konflikthåndteringsteknikker

 • Psykologiske og juridiske prinsipper for saksbehandling

 • Prinsipper for faktaundersøkelse

 • Interne retningslinjer / prosedyrer   

Onsdag 4. februar og torsdag 5. februar vil advokat Terje Gerhard Andersen og advokat Thomas Braut Svendsen gå igjennom:

 • Hvilke endringer kan arbeidsgiver gjøre i arbeidstakers arbeidsforhold, uten å gå veien om oppsigelse?

 • Når går styring og ledelse over til å bli ulovlig forskjellsbehandling og diskriminering?  

 • Når og hvordan kan arbeidsgiver reagere på arbeidstakers ytringer?

 • Hvordan håndtere varslingssaker?

 • Hvordan unngå at arbeidsmiljøarbeidet blir en Kafka-prosess og ulovlig behandling av personopplysninger? 

 • Hvordan tilrettelegge for å få sykmeldte arbeidstakere raskt tilbake i arbeid?

 • Hva kan arbeidsgiver gjøre ved mistanke om at arbeidstaker ikke er syk eller dersom arbeidstaker ikke medvirker under sykefraværsoppfølgingen?

 • Når nok er nok - hvordan skaffe seg handlingsrom til å avslutte et arbeidsforhold?

 • Hvordan kan arbeidstaker forsvare seg mot maktmisbruk fra arbeidsgiver?

Kort om kursholdernes bakgrunn:

Ståle Einarsen
Ståle Einarsen arbeider som Professor i Arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen. Han er en ledende norsk psykolog og forsker innen arbeidsmiljøfeltet. Einarsen med flere har utgitt en rekke bøker om arbeidsmiljø bl.a.; ”Seksuell trakassering” (1993), ”Mobbing og harde personkonflikter” (1994), ”Det gode arbeidsmiljø” (2000; 2011), ”Ledelse på godt og vondt” (2002), ”Bullying and emotional abuse in the workplace” (2003), ”Den dyktige medarbeider” (2005), ”Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet” (2007),  ”Jeg er jo ikke Jesus heller. Arbeidsmiljø og utbrenthet blant norske prester” (2008), samt «Bullying and harassment in the workplace; Developments in theory, reaserach and practive” (2011). Ståle Einarsen har publisert en lang rekke vitenskaplige artikler i anerkjente internasjonale vitenskaplige journaler om temaer knyttet til arbeidsmiljø, kreativitet og innovasjon, ledelse, samt om mobbing og trakassering i arbeidslivet. Hans forskning er publisert i journaler som  Work and Stress, Leadership Quaterly, British Journal of Management. Journal of Occupational Health Psychology, Journal of Occupational and Organisational Psychology, Journal of Work and Organisational Psychology, Journal of Manpower,  Scandinavian Journal of Psychology, osv.

Harald Pedersen
Harald Pedersen er advokat og spesialist på arbeidsmiljørett. Han arbeider til daglig i advokatfellesskapet Arbeidsrettsadvokatene i kontorfellesskap med advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund. Pedersen har tidligere vært rådgiver i både Norges Juristforbund og Direktoratet for arbeidstilsynet, hvor han hadde fagansvar for psykososialt arbeidsmiljø. Når han arbeidet i direktoratet var Pedersen hovedverneombud for direktoratet og Arbeidstilsynet på landsbasis, tillitsvalgt for etatens jurister og medlem av etatens arbeidsmiljøutvalg. Harald Pedersen har skrevet boken ”Arbeidsmiljølovens § 12 og psykososialt arbeidsmiljø” (2002), og sammen med Ståle Einarsen skrevet boken ”Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet” (2007). Pedersen er medforfatter på internett- og bokprosjektet ”Arbeidsrett.no” (2006 og 2011), som er en ny kommentarutgave til arbeidsmiljøloven og tilhørende regelverk, og han er medforfatter på 2.utgaven av boken ”Det gode arbeidsmiljø” (2011).

Terje Gerhard Andersen
Terje Gerhard Andersen er daglig leder og partner i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL) hvor han primært arbeider med arbeidslivsjuss. Videre er han tilknyttet Handelshøyskolen BI som høyskolelektor i juridiske fag og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo som sensor og veiler.  Han er utdannet cand.jur fra Universitetet i Oslo og LL.M. fra University of Minnesota hvor han blant annet studerte alternativ tvisteløsning. Andersen er medforfatter av ”Arbeidslivets spilleregler” 3. utg. (2014) og «Arbeidsrett.no, kommentarer til til arbeidtvistloven».

Thomas Braut Svendsen
Thomas Braut Svendsen er advokat og partner i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL), hvor han hovedsakelig arbeider med arbeidsrett og tilgrensende rettsområder. Han har tidligere vært daglig leder i Juss-Buss og seniorrådgiver i Rikstrygdeverket og Arbeids- og velferdsdirektoratet. I tillegg til alminnelig advokatpraksis driver Braut Svendsen utstrakt foredrags- og kursvirksomhet. Braut Svendsen medforfatter av «Folketrygdloven med kommentarer», 2. utg. (2007), «Kommentarer til folketrygdloven kapittel 5” på www.rettsdata.no (2007-), ”Arbeidslivets spilleregler”, 2. utg. (2011) og «Arbeidslivets spilleregler» 3. utg. (2014).

Skriv ut i word-format her.

karun.no